Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Taryfy przewozowe


Taryfa przewozowa                                                

 

za usługi przewozowe autobusami WILGA BUS.

 

1. W autobusach WILGA BUS ważne są tylko imienne bilety miesięczne sprzedawane przez WILGA BUS oraz bilety jednorazowe sprzedawane przez obsługę pojazdu.

 

2. W przypadku legitymowania się biletem ulgowym należy kontrolerowi okazać bez zbędnej zwłoki oryginalny ważny dokument uprawniający do przejazdu ulgowego. W przypadku braku w/w dokumentu bilet okresowy lub jednorazowy jest nieważny.

 

3. Pasażer, który nie posiada przy sobie ważnego biletu okresowego normalnego lub ulgowego zobowiązany jest wykupić bilet jednorazowy u kierowcy w autobusie przed rozpoczęciem podróży.

 

4. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd lub dokumentu uprawniającego do ulgi w czasie jazdy i przy wyjściu z autobusu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem opłat.

 

5. Wykaz osób uprawnionych do przejazdów z 50% zniżką przy korzystaniu z biletów jednorazowych i okresowych:

 

a. Dzieci powyżej 4 roku życia, to jest od następnego dnia po 4 rocznicy urodzin do 10 roku życia, to jest do dnia 10 rocznicy urodzin na podstawie ważnej legitymacji szkolnej według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

b. Obywatele polscy, którzy ukończyli 75 rok życia – na podstawie dowodu osobistego.

 

c. Osoby będące: inwalidami zaliczonymi do 1 grupy inwalidów oraz uznanymi za całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji na podstawie dokumentu potwierdzającego odpowiednią grupę inwalidztwa lub orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, bądź orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności.

 

6. Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów.

 

a. Dzieci do ukończenia 4 roku życia, to jest do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia.

 

b. Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych.

 

c. Inwalidzi poruszający się na wózku inwalidzkim.

 

7. Wykaz osób uprawnionych do 49 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, albo ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 

8. Wykaz osób uprawnionych do 51 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej.

 

b. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia na podstawie ważnej legitymacji doktoranta.

 

9. Wykaz osób uprawnionych do 33 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej.

 

b. Nauczyciele akademiccy na podstawie ważnej legitymacji nauczycielskiej

     

10. Wykaz osób uprawnionych do 37 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

 

11. Wykaz osób uprawnionych do 78 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna - do ukończenia 24 lat, oraz studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej wraz z dokumentem stwierdzającym stopień inwalidztwa lub niepełnosprawności.

 

12. Wykaz osób uprawnionych do 93 % zniżki przy korzystaniu z imiennych biletów miesięcznych:

 

a. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

 

13. Opłacie bagażowej podlegają:

 

a. Bagaż przekraczający swoją wielkością sumę wymiarów (długość, szerokość, wysokość) 120 cm, przy pomiarze w skrajnych punktach poszczególnych odcinków.

 

b. Plecaki ze stelażem, bez względu na wymiary, rowery oraz psy przewożone pod opieką pasażera (nie dotyczy psa przewodnika osoby ociemniałej).

 

c. W przypadku przewozu bagażu lub zwierząt, podlegających opłacie taryfowej, obowiązuje uiszczenie oddzielnej opłaty za każdą sztukę przewożonego bagażu lub za każde zwierzę. Biletami okresowymi nie można legitymować się jako dowodem uiszczenia opłaty za przewóz bagażu lub zwierząt.

 

d. Zwolnienie od całości lub części opłaty za przejazd dotyczy tylko przewozu osób. Zwolnienie to nie dotyczy przewożonego przez te osoby bagażu (w tym zwierząt).

 

e. Cena biletu za przewóz bagażu jest równowartością ceny biletu jednorazowego normalnego.

 

14. Opłacie bagażowej nie podlegają:

 

a. Wózki inwalidzkie oraz wózki dziecięce przy przewożeniu w nich dzieci.

 

b. Przedmioty, stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające sumy wymiarów (długość, szerokość, wysokość) 120 cm.

 

15. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona powinni pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową.

 

16. Do kontroli biletów upoważnieni są kierowcy i kontrolerzy firmy WILGA BUS.

 

17. Anulowanie opłaty dodatkowej za przejazd bez zapomnianego w dniu kontroli imiennego biletu okresowego lub za nieposiadanie przy sobie uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, może nastąpić w przypadku zgłoszenia się do WILGA BUS, ul. Patriotów 110, 04-846 Warszawa w ciągu 7 dni roboczych od daty wystawienia wezwania, po okazaniu w/w dokumentów i uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w kwocie 15,00 zł.

 

18. Reklamacje przyjmowane są wyłącznie na piśmie w ciągu 7 dni od daty sporządzenia wezwania (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 04-846 Warszawa, ul. Patriotów 110.

 

19. Kontrola biletów wykonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. z późniejszymi zmianami Prawo Przewozowe art. 33a (tekst jednolity Dz. U. Nr 50 poz 601 z dnia 21 czerwca 2000r.).

 

ZA BRAK WAŻNEGO BILETU ODPOWIADA PASAŻER!!!

Opłata dodatkowa za jazdę bez ważnego biletu:
- 150,00 zł w przypadku wniesienia opłaty w okresie po 7 dniach od daty kontroli
- 105,00 zł w przypadku wniesienia opłaty w okresie do 7 dni od daty kontroli
- 80,00 zł w przypadku wniesienia opłaty u kontrolera w momencie kontroli

Opłata dodatkowa za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu:
- 100,00 zł w przypadku wniesienia opłaty w okresie po 7 dniach od daty kontroli
- 70,00 zł w przypadku wniesienia opłaty w okresie do 7 dni od daty kontroli
- 40,00 zł w przypadku wniesienia opłaty u kontrolera w momencie kontroli